Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------

Naujausios preks


PoxClin nuo vejaraupiø putos palengvinti vëjaraupiø simptomus dideliuose odos plotuose. Odos nieþulys. Suaugusiems ir ávairaus amþiaus vaikams 100ml 13eur
KAINA: 13,00 €

Aitvarai 2vnt 3eur
KAINA: 3,00 €

Βurbulø rinkinys 5eur
KAINA: 5,00 €

Rekomenduojame


Paltukas 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 mën.
KAINA: 10,00 €

SVEIKA NOSYTË aromaterapinë priemonë kûdikiams ir vaikams ðaltuoju metø laikø. Labai mëgiamas mamø, jos naudoja vaikams, lankantiems darþelá  ar mokyklà 30ml
KAINA: 8,00 €

Vokelis á veþimukà 10eur
KAINA: 10,00 €

Akcijos


Automobilio apsauga nuo iðsitepimo, nuspardymo
KAINA: 5,00 €

"Bebilon" miðinukai nauja patentuota formulë, labai geri kokybiðki gerai virðkina, lengvai tirpsta, tinka primaitinimui prie motinos pieno 1,100kg 18eur
KAINA: 18,00 €

Vienkartiniai áklotai á liemenëlæ BabyOno COMFORT Ðvelnus ir minkðtas pamuðalas nedirgina jautrios krûtø odos 140vnt 9eur
KAINA: 9,00 €