Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Vaisinës granuliuotos vaikiðkos arbatos nuo 4+ mën 180g 6eur
KAINA: 6,00 €

Babydream pankolio arbatëlë nuo 4+mën, maþina pilvo lygiøjø raumenø átampà ir palengvina virðkinimo trakto problemas. Arbata yra subtili, lengvai virðkinama ir malðina troðkulá. 190g
KAINA: 6,00 €

Ramiai dienai skirti vaisiai, greitai paruoðiamas granuliuotas gërimas, nuo 4 mënesiø, 180 g
KAINA: 6,00 €

HOFFI granuliuotas gërimas nuo 6 mën. pieno cukrus(laktozë), dekstrozë, inulinas 1,5% (maistinës skaidulos), hibisko þiedø ekstraktas 0,8%, spanguoliø ekstraktas 0,5%, ðeivamedþio uogø ekstraktas 0,5%, juodøjø morkø, braðkiø lapø ekstraktas, vitaminas C.
KAINA: 6,00 €

HOFFTI granuliuotas gërimas, obuolys, bananas, nuo 4 mënesiø, 180g, sudëtis; pieno cukrus ( laktozë ), dekstrozë, bananø milteliai 1,2%, obuoliø minkðtimo milteliai 2,5%, melisø ekstraktas 0,5%, rûgðtingumo reguliatorius: obuoliø rûgðtis.
KAINA: 6,00 €

Vaikiðkos arbatëlës ** laikinai nëra
KAINA: 1,50 €

Natûrali pankoliø arbatëlë tinka nuo 2+mën. (atpalaiduoja, ramina, nuo plvelio diegliø, spazmø) 20pokeliø
KAINA: 3,00 €