Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Nuo slogos Prenalen Katar besilaukianèioms maitinanèioms mamytëms ir vaikuèiams labai veiksmingas nuo 3metu 20ml 5eur
KAINA: 5,00 €

Besilaukianèioms pëdkelnës juodos ir kûno spalvos 3-M, 4-L dydis
KAINA: 5,00 €

Paaukðtintos nëðèiøjø kelnaitës L
KAINA: 8,69 €

Kelnaitës besilaukianèioms-uþdengianèios pilvà M, L dydis
KAINA: 4,34 €

Besilaukianèioms mamytëms siauri-tamprûs, þemu liemeniu dþinsai 40, 42, 44 dydis
KAINA: 10,00 €

Tamprios juodos kelnës aukðu liemeniu 40-42 dydis
KAINA: 11,58 €

Besilaukianèioms mamytëms siauri-tamprûs, þemu liemeniu dþinsai 40, 42, 44 dydis
KAINA: 10,00 €

Puiki pagalvëlë besilaukianèiai mamytei, poilsiui, atsipalaidavimui, stuburo skausmams malðinti
KAINA: 5,00 €

daugkartinës pralaidþios orui kelnaitës nëðèiosioms 2vnt
KAINA: 3,00 €

Rinkinys po gimdymo Seni Lady, M ir L dydis
KAINA: 10,00 €

Prenatal femaltiker miltukai skatinantys pieno gamyba, kad neuþsikimðtø pieno latakai ,stiprina organizmà, maþina stresà ir silpnina þindyviø ligø simptomus, apsaugo nuo krûtinës sukietëjimo, gûzø susidarymo
KAINA: 12,00 €

Lauma elastinis dirþas nëðèiajai yra pagamintas ið orui laidþios medþiagos, kuri apsaugo nuo prakaitavimo, todël neðiojant oda kvëpuoja.
KAINA: 22,00 €