Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Tommee Tippee ðaldymo indeliai 4vnt
KAINA: 7,00 €

"Tommee tippee" 3 daliø dubenëlis su dangteliu ir ðaukðtelis
KAINA: 5,79 €

"Tommee Tippee" Magic kilimëlis 1vnt
KAINA: 5,21 €

"Babydream" kelioninis dubenëlis su árankiais
KAINA: 7,00 €

"Tommee tippee" stalo árankiai nerûdijanèio plieno 12+ mën.
KAINA: 5,00 €

Stalo árankiai su dëþute 5eur
KAINA: 5,00 €

Tommee Tippee lëkðtutë 1vnt
KAINA: 1,45 €

"Babydream" ðaukðteliai
KAINA: 2,00 €

„Chewy Tubes“ ðaukðtelis kramtukas kûdikiams nuo 7mën. iki 3metø
KAINA: 16,00 €

"Canpol babies" kieto maisto maitintuvas su papildomu tinkleliu
KAINA: 6,37 €

Stalo árankiø komplektas, pagaminta ið nerûdijanèio plieno
KAINA: 5,00 €

Ðaukðteliø rinkinys maþyliams 1.kûdikio maitinimui 2.maisto sutrynimui 3.lenkta rankenële, skirtas kûdikiui maitintis paèiam nuo 6+mën.
KAINA: 5,00 €

Dubënëliai neslystantys
KAINA: 4,00 €

"BRITTON" Kieto maisto maitintuvas nuo 6+ mën. ♥
KAINA: 3,48 €

Pirmieji stalo árankiai maþiesiems 3vnt.
KAINA: 5,00 €

Maþyliø lëkðtutës neslystantis padas bei laikymo kraðtelis
KAINA: 1,45 €

Skysto maisto daugkartinis maitintuvas, maitinti kûdikius tyrëmis ar ðvieþiai spaustais vaisiais ar darþovëmis 90ml 8eur
KAINA: 8,00 €

Tommee Tippee dubenëlis
KAINA: 2,03 €

Ðaukðteliø didelis pasirinkimas ;)
KAINA: 0,00 €

MUNCHKIN sausø uþkandþiø indelis
KAINA: 5,00 €

Dubenëlis prilimpantis su lenktais árankiais
KAINA: 6,00 €

Árankiø rinkinys su dëþute yra ðakutë ir ðaukðtas
KAINA: 5,00 €

Spalvingi patogûs ðaukðteliai
KAINA: 2,00 €

Fackelmann tarka-trintuvë vaisiams, darþovëms
KAINA: 2,90 €

Tommee tippee minkðtas ðaukðtelis þaèiam maþyliui valgyti nuo 9+mën
KAINA: 2,03 €

Prieðpieèiø dëþutë, vaikams smagu ir patogu neðtis prieðpieèius ar pietus á mokyklà, iðkylà ir pan.
KAINA: 5,79 €

Metaliniai árankiai nuo 3+metø ðaukðtas, ðakutë, peilis
KAINA: 5,00 €

Indeliai maisteliui laikyti
KAINA: 0,00 €

Prilimpantis dubenëliai
KAINA: 3,48 €

Silikoninis kieto maisto maitintuvas
KAINA: 6,00 €