Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------"Jordan" dantø ðepetukas-kramtukas nuo 3+ mën
KAINA: 2,00 €

"Babydream" muiliukas su augaliniu aliejuku, tinka jautriai odelei, be koncervantø 100g.
KAINA: 2,00 €

"Aguafresh little teeth" vaikiðkas dantø ðepetëlis su dangteliu 3-5 metai 3eur
KAINA: 3,00 €

Kûdikiø frotinë kempinë
KAINA: 2,00 €

Èiuþinukas á standartine maþylio vonelë ir 2 kempinës
KAINA: 6,00 €

Maudyniø-plaukimo ratukai nuo 1mën. iki 24mën. Nuostabus ratukas vandenyje, maþyliams sumaþina nerima, baime vandenyje tai pat labai tvirteja visas kûnelis naudojant kiekvienu maudymosi metu
KAINA: 9,00 €

"Jordan" vaikiðkas dantø ðepetëlis su dangteliu nuo 6-8 metø,
KAINA: 3,00 €

"Batman " minkðta vaikiðka kempinë 4eur
KAINA: 4,00 €

Kûdikiø maudymosi ir plaukimo ratai nuo 1 mën. iki 2 metø(skamba) , (pastoviems klientams pigiau)
KAINA: 9,00 €

Vaikiðka MAUDYMOSI kepuraitë 5eur
KAINA: 5,00 €

Maudyniø kempinës maðina, banginis, meðkiukas 1eur
KAINA: 1,00 €

"Disney" maudyniø kempinës su ávairiais personaþais
KAINA: 2,03 €

Oilatum Baby yra prausiklis kûdikio odelei, skirtas kasdieniai ðvelnios kûdikio odos prieþiûrai nuo pirmos gyvenimo dienos 500ml 20eur
KAINA: 20,00 €

"Canpol Babys" vandens termometras
KAINA: 3,00 €

Ðukos mergaitëms 4eur
KAINA: 4,00 €

"Canpol Babys" vandens termometras
KAINA: 3,00 €

Pripuèiamas kamuolys 41cm/16'' ; ratas plaukimo, plaukimo rankovës
KAINA: 2,00 €

Natûraliø ðeriø ypatingai minkðtas plaukuèiø ðepetys nuo 0+mën.
KAINA: 4,00 €

Termometras magnetinis
KAINA: 2,90 €

Neslystantis vonios, duðo kilimëlis, 70*40 cm
KAINA: 7,24 €

Minkðta sëdynë á vonelæ maþyliui, kad bûtø patogu sedëti
KAINA: 2,00 €

Maudyniø kepuraitë, lengvai uþsideda
KAINA: 5,00 €

Baseino kepurë + akiniai nuo 3+ metø (iðtikimiausiems mûsø sauskelniø nudotojams galime ðá nuostabø komplektukà ir padovanoti ;))
KAINA: 7,24 €

Maudyniø pirðtinë pirðtuota þmogus voras 7eur
KAINA: 7,00 €

Mergaitëms naguèiø prieþiûros rinkinys puiki dovana ;)
KAINA: 5,00 €

Gultukas kûdikio maudymui
KAINA: 5,79 €

Vonios burbulai maþyliams
KAINA: 2,00 €

Maudyniø linksma knygelë 5eur
KAINA: 5,00 €

Kokybiðka didelë, tvirta, neslystani vonelë
KAINA: 8,00 €

Gultukas á vonelæ (þalias ir roþinis)
KAINA: 7,24 €