Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Juostelë prieð uodus - BUGSLOCK (orginalas, labai gerai atbaido uodus)
KAINA: 1,74 €

Tinklelis universalus juodas, baltas (labai didelis, geras + juostelë nuo uodø dovana )
KAINA: 10,14 €

Tinklelis lovytëms, manieþams 150cm x 75cm x 75cm.
KAINA: 13,03 €

Hit moskito ið natûraliø augalinø malonaus kvapo eteriniø aliejø: mëtø, eukaliptø ir citroneliø, teigiamai veikia odà ir turi kvapà, kurio nepakenèia uodai, erkës ir musës
KAINA: 5,00 €

Koncentruotas eko purðkiklis nuo uodø ir erkiø bei kitø gyviø -skiedþiasi su vandeniu , saugus vaikams bei gyvûnams, uþtena iðpurkðti 300kw 4savaitëms ramu
KAINA: 25,00 €

Xpel Mosquito Range natûralios kelioninës servetëlës atbaidanèios nuo uodø ir vabzdþiø
KAINA: 3,00 €