Coliukai.lt - Viskas kas geriausia mûsø maþyliams!
Preki katalogas


----- Junkitës! ♥ https://www.facebook.com/Coliukailt/ ----------------Vonios þaislø krepðys (mëlynas, roþinis) 39*30cm
KAINA: 6,00 €

Plaukimo ratas skirtas kûdikiams iki 11kg smagiai leisti laikà vandenyje (baseine, Turkijoje :)) skersmuo 82cm/ aukðtis 16.5cm, yra rankenëlës
KAINA: 10,14 €

Vonios þaislas antytësu vaikuèiais, palaiko maþo vaiko akiø-rankø koordinacijà-skatina þaisti. Ugdo rankyèiø águdþius. Pagaminta ið saugiø medþiagø 8eur
KAINA: 8,00 €

Maudyniø minkðti þaisliukai
KAINA: 5,00 €

Minkðta kûdikio knygelë su garsais
KAINA: 3,77 €

Vandens þaisliukai su krepðiu
KAINA: 10,00 €

Ðvieèiantys vonios þaisliukai
KAINA: 3,00 €

PlayGro plaukiojanèios piramidës - puikus þaidimas vonioje 6+ mën.
KAINA: 5,79 €

Maudyniø knygelës, cypsianèios
KAINA: 4,00 €

Mini spalvotos apvalios formelës, tinka tiek maudyniø metu tiek lauke smëlio dëþëje þaisti 5eur
KAINA: 5,00 €

Maudyniø laivelis nuo 2+ metø Kaina 7 Lt
KAINA: 0,00 €

Ásëdamas pripuèiamas ratas vaikuèiams smagiai leisti laikà ir maudytis
KAINA: 10,00 €

Vandens þaislai
KAINA: 8,00 €

Vandens þaisliukai prisukami
KAINA: 4,00 €

pripuèiamas krepðinis, þaidimams vandenyje nuo 3+ metø
KAINA: 8,69 €

Vandens þaisliukai dideli
KAINA: 2,03 €

Linksma didelë su þiedu, minkðta maudymosi knygelë su antyte 7eur
KAINA: 7,00 €

Didelis banginukas su nemo þuvytëmis þaisti vandenyje
KAINA: 10,00 €

Maudyniø þaislas vonelë su minkðta miela lelyte 6eur
KAINA: 6,00 €

Vandens þaisliukø komplektas
KAINA: 8,00 €

Pripuèiamas vandens lenktyninis automobilis su sedyne ir pypsinèiu vairu nuo 1.5metø
KAINA: 10,00 €